Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Nazwa przetargu:

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów

Przetarg z dnia 2013-06-12
Ogłoszenie z dnia:2013-05-29


29.05.2013
ZP/PN/271/01/13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
Odbiór  i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów


1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel. 075-74 10 208

2.    Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych

3.    Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8°° do 14°°  lub drogą pocztową. Adres strony internetowej na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www. bip.marciszow.pl

4.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru i transportu, odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne, jednorodzinne, wielorodzinne) i niezamieszkałych (zakłady pracy, firmy, sklepy, budynki i obiekty użyteczności publicznej, szkoły oraz inne obiekty wskazane przez Zamawiającego) z terenu całej Gminy Marciszów w skład której wchodzi 9 sołectw tj.: Marciszów, Ciechanowice, Wieściszowice, Świdnik, Pastewnik, Sędzisław, Nagórnik, Pustelnik, Domanów.

CPV
90.51.31.00-7, usługi wywozu odpadów pochodzących   z gospodarstw domowych, 90.51.10.00-2,usługi wywozu odpadów;
90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.    Termin wykonania zamówienia:
Usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych realizowane będą w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
Harmonogram wywozu odpadów uzgodniony z zamawiającym należy dostarczyć właścicielom nieruchomości do dnia 30.06.2013

7.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące:
1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek  ich posiadania ;
Wykonawca winien wykazać, że :
•    posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie  
odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą   
o odpadach;
•    posiada wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do wymogów art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.    posiadania  wiedzy i doświadczenia
3.    dysponowania  potencjałem technicznym   oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych wg formuły „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

8.    Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł      

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena  znaczenie 100%

10.    Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać/złożyć w Urzędzie Gminy Marciszów , ul. Szkolna 6 pok. Nr  31 do dnia 12.06.2013. do godz. 9:45.

11.    Termin związania ofertą:
30 dni

12.    Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13.    Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.    Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.05.2013.Załączniki:

Data publikacji 2013-05-31 13:34:54SIWZ
Data publikacji 2013-06-12 16:03:56Wybór oferty


przejdź do :