Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr LII/256/182018-05-10w sprawie: w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju SUDETY 2030”.
UCHWAŁA Nr LI/252/182018-04-26w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale NR L/244/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.
UCHWAŁA Nr LI/251/182018-04-26w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr LI/255/182018-04-26w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świdnik w granicy działki nr 105/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącą w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnict.
UCHWAŁA Nr LI/253/182018-04-26w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LI/254/182018-04-26w sprawie: zmiany Uchww sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr L/245/182018-03-29w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość..
UCHWAŁA Nr L/250/182018-03-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr L/248/182018-03-29w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie.
UCHWAŁA NR L/244/182018-03-29 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.
UCHWAŁA NR L/246/182018-03-29w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów .
UCHWAŁA Nr L/247/182018-03-29w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2018 roku".
UCHWAŁA Nr L/249/182018-03-29w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLIX/243/182018-03-09w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/242/182018-02-22 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/241/182018-02-22w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XLVII/239/182018-02-22w sprawie: podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych..
UCHWAŁA Nr XLVII/238/182018-02-22w sprawie : podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu..
UCHWAŁA Nr XLVII/236/182018-02-22w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego..
UCHWAŁA Nr XLVII/234/182018-02-22w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej..
UCHWAŁA Nr XLVII/237/182018-02-22 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XLVII/235/182018-02-22w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XLVII/240/182018-02-22w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz prawem własności zabudowy..
UCHWAŁA Nr XLVI/233/182018-01-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLVI/232/182018-01-25w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVI/229/182018-01-25 w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVI/231/182018-01-25w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVI/230/182018-01-25w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2018.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :