Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XXXIV/181/172017-02-23w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXIV/179/172017-02-23w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
UCHWAŁA Nr XXXIV/180/172017-02-23w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”..
Uchwała Nr XXXIII/175/172017-01-26w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć .
Uchwała Nr XXXIII/176/172017-01-26w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego..
Uchwała Nr XXXIII/174/172017-01-26w sprawie projektu dostosowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..
Uchwała Nr XXXIII/172/172017-01-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
Uchwała Nr XXXIII/173/172017-01-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
Uchwała Nr XXXIII/177/172017-01-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
Uchwała Nr XXXIII/170/172017-01-26 w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/168/172017-01-26w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/167/172017-01-26w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/169/172017-01-26 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/171/172017-01-26w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów”.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :