Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr IV/12/10

Z dnia:2010-12-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011


UCHWAŁA Nr IV/12/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2010r

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy  Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         20.278.522 zł
    
z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                 13.055.988 zł
   w tym:
   - wpływy z podatków i opłat                             1.723.000 zł
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             1.308.871 zł    
   - dochody bieżące z majątku gminy                              48.000 zł    
   - pozostałe wpływy własne                                 2.326.000 zł                          
   - subwencje ogólne z budżetu państwa                         5.249.831 zł                  
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                              50.000 zł    
   - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
      i kar za korzystanie ze środowiska                                     55.000 zł
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
      zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                 1.509.090 zł                     
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                629.900 zł
   - dotacje celowe w ramach programów UE                        151.296 zł
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                        5.000 zł              
II. Dochody majątkowe w wysokości                          7.222.534 zł
    w tym:
   - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                             344.000 zł
   - dotacje z innych źródeł – środki z UE                          6.878.534 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                                         22.123.338 zł    
     z tego:
 I.  Wydatki bieżące ogółem                                          10.727.138 zł
         w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych                                  7.723.933 zł
     z tego na:
          a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 5.244.012 zł
          b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                  2.479.921 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7)                      91.600 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    2.388.270 zł
4. wydatki na programy finansowane ze środków UE                        201.546 zł
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                          41.789 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego                                280.000 zł
    
II.  Wydatki majątkowe ogółem                                 11.396.200 zł
      z tego na:
          a/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                    11.261.200 zł
      w tym:
             na programy finansowane z udziałem środków UE                   10.866.350 zł
         b/ objęcie udziałów w spółce prawa handlowego                          35.000 zł
        c/ dotacja na zadania inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 7)                100.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości                                1.844.816 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1.    Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.


§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.000.000 zł z tytułu:
     - kredytów w kwocie 3.000.000 zł;
     - pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.000.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.155.184 zł z tytułu:
     - zaciągniętych kredytów w wysokości 717.900 zł,
     - zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł,
     - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków    pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.412.284 zł.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.700.000 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1.844.816 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.155.184 zł;


§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 191.600 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   50.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                   50.000 zł


§ 6

 Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:                                   
a/ przychody w wysokości                                            5.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                               5.000 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 7

 Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
                - dochody -    1.509.090 zł
                - wydatki -    1.509.090 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 8

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

- dochody -     55.000 zł
- wydatki -     55.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -            93.800 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -     68.000 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -          25.800 zł    

    
§ 10

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych  zadań zawiera załącznik nr 6.


§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.


§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku
    nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty  
    kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2011 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w maksymalnej wysokości 3.000.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy w ramach planowanego deficytu do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowania  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w maksymalnej kwocie 1.000.000 zł.
5. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.


§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 14

Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-01-04 22:31:46Załącznik nr 1
Data publikacji 2011-01-04 22:32:05Załącznik nr 2
Data publikacji 2011-01-04 22:32:17Załącznik nr 3
Data publikacji 2011-01-04 22:32:30Załącznik nr 4
Data publikacji 2011-01-04 22:32:47Załącznik nr 5
Data publikacji 2011-01-04 22:33:36Załącznik nr 6
Data publikacji 2011-01-04 22:33:49Załącznik nr 7
Data publikacji 2011-01-04 22:34:02Załącznik nr 8
Data publikacji 2011-01-04 22:34:15Załącznik nr 9
Data publikacji 2011-01-04 22:34:29Załącznik nr 10
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :