Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XVIII/85/11

Z dnia:2011-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012


UCHWAŁA Nr XVIII/85/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2011r

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy  Marciszów


u c h w a l a   co następuje:


§ 1

 Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         13.844.212 zł
    
  z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                 11.626.884 zł
   w tym:
   - wpływy z podatków i opłat                             1.946.000 zł
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             1.541.783 zł    
   - dochody bieżące z majątku gminy                              53.000 zł    
   - pozostałe wpływy własne                                    997.500 zł                          
   - subwencje ogólne z budżetu państwa                         4.623.504 zł                  
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                              50.000 zł    
   - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
      i kar za korzystanie ze środowiska                                     80.000 zł
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
      zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                 1.558.375 zł                     
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                611.600 zł
   - dotacje celowe w ramach programów UE                        117.000 zł
   - dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – UE          40.622 zł
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                        7.500 zł              
II. Dochody majątkowe w wysokości                          2.217.328 zł
    w tym:
   - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                             477.000 zł
   - dotacje z innych źródeł – środki z UE                          1.740.328 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                                         11.801.312 zł    

     z tego:
 I.  Wydatki bieżące ogółem                                          11.621.820 zł
         w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych                                  8.527.020 zł
     z tego na:
          a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 5.699.928 zł
          b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                  2.827.092 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7)                      91.000 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    2.474.590 zł
4. wydatki na programy finansowane ze środków UE                        163.560 zł
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                          45.650 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego                                320.000 zł
    
II.  Wydatki majątkowe ogółem                                       179.492 zł
      z tego na:
          a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                              144.492 zł
      
         b/ objęcie udziałów w spółce prawa handlowego                           35.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości                                 2.042.900 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1.    Nadwyżkę przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek:
- spłata kredytu na prefinansowanie w wysokości – 1.000.000 zł
- spłata rat pożyczki w wysokości – 25.000 zł
- spłata rat kredytów w wysokości – 1.017.900 zł.

 § 2

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  w wysokości 700.000 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;

§ 3

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 114.500 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   50.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                   50.000 zł


§ 5

 Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:                                   
a/ dochody w wysokości                                            5.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                               5.000 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

 Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                - dochody -    1.558.375 zł
                - wydatki -    1.558.375 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

- dochody -     80.000 zł
- wydatki -     80.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -            76.500 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -      48.450 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -           28.050 zł        
§ 9

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych  
     zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku
    nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty  
    kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2012 roku.
3. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2012-01-12 10:54:05Załączniki 1-10
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :