Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XVIII/85/11

Z dnia:2011-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012


UCHWAŁA Nr XVIII/85/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2011r

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy  Marciszów


u c h w a l a   co następuje:


§ 1

 Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         13.844.212 zł
    
  z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                 11.626.884 zł
   w tym:
   - wpływy z podatków i opłat                             1.946.000 zł
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             1.541.783 zł    
   - dochody bieżące z majątku gminy                              53.000 zł    
   - pozostałe wpływy własne                                    997.500 zł                          
   - subwencje ogólne z budżetu państwa                         4.623.504 zł                  
   - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                              50.000 zł    
   - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
      i kar za korzystanie ze środowiska                                     80.000 zł
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
      zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                 1.558.375 zł                     
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                                611.600 zł
   - dotacje celowe w ramach programów UE                        117.000 zł
   - dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – UE          40.622 zł
   - dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                        7.500 zł              
II. Dochody majątkowe w wysokości                          2.217.328 zł
    w tym:
   - wpływy ze sprzedaży majątku gminy                             477.000 zł
   - dotacje z innych źródeł – środki z UE                          1.740.328 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                                         11.801.312 zł    

     z tego:
 I.  Wydatki bieżące ogółem                                          11.621.820 zł
         w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych                                  8.527.020 zł
     z tego na:
          a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 5.699.928 zł
          b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                  2.827.092 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7)                      91.000 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    2.474.590 zł
4. wydatki na programy finansowane ze środków UE                        163.560 zł
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                          45.650 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego                                320.000 zł
    
II.  Wydatki majątkowe ogółem                                       179.492 zł
      z tego na:
          a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                              144.492 zł
      
         b/ objęcie udziałów w spółce prawa handlowego                           35.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości                                 2.042.900 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1.    Nadwyżkę przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek:
- spłata kredytu na prefinansowanie w wysokości – 1.000.000 zł
- spłata rat pożyczki w wysokości – 25.000 zł
- spłata rat kredytów w wysokości – 1.017.900 zł.

 § 2

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  w wysokości 700.000 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;

§ 3

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 114.500 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   50.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                   50.000 zł


§ 5

 Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:                                   
a/ dochody w wysokości                                            5.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                               5.000 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

 Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                - dochody -    1.558.375 zł
                - wydatki -    1.558.375 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

- dochody -     80.000 zł
- wydatki -     80.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -            76.500 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -      48.450 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -           28.050 zł        
§ 9

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych  
     zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku
    nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty  
    kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2012 roku.
3. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2012-01-12 10:54:05Załączniki 1-10
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :