Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zarządzenie nr Zarządzenie Nr 1/19

Z dnia:2019-01-02


Zarządzenie Nr 1/ 19
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 02 stycznia 2019 r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów  pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji"

Na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 994) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 450), zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji „w tym:
1. ''Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji'', gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania gier zespołowych,
b/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych,
c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
d/ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży,

§ 2

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej sportu.

§ 3

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po 1 stycznia 2019 r.

§ 4

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 450),
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów, związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

§ 5

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

§ 6

Termin realizacji zadania określa się do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 7

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia  24 stycznia 2019 roku do     godz. 15:30 oferty zgodnej ze wzorem określonym w z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016, poz. 1300) , w sekretariacie Urzędu Gminy  w Marciszowie.
1. sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok
2. oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą
    rozpatrywane,
3. oferta winna być wypełniona czytelnie w sposób przejrzysty,
4. złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
5. kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

§ 8

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. merytoryczne
2. finansowe
3. organizacyjne

§ 9

Oferty opiniowane będą przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Marciszów.
1.    decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji,
2.    o podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są pisemnie.

§ 10

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Marciszów a organizacją składającą ofertę.

§ 11

Warunkiem zawarcia umowy jest:
1. otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
2. korekta kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana,
3. działania w ramach dofinansowania projektu, których koszty zostaną przedstawione                     
    w sprawozdaniu mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy,
4. fakt , iż żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia
    umowy lub po terminie realizacji projektu określonym w umowie nie będą pokrywane ze    
    środków dotacji.
Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z ofertą konkursową, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie.
Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Marciszów.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław CepielikZałączniki:

Data publikacji 2019-01-02 13:56:37Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]
Data wytworzenia: 2019-01-02 13:50, ostatnia zmiana: 2019-01-02 13:54

przejdź do :