Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zamównienia do 30 000 euro

03.03.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel./fax  075- 74 10 208

Przedmiot zamówienia
„Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek budowlanych  nr 299/1, 299/2, 299/3 299/4, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4 w Marciszowie”
Opis prac
Zadnie realizowane jest na podstawie dokumentacji budowlanej pn: „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek budowlanych  nr 299/1, 299/2, 299/3 299/4, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4 w Marciszowie ul. Pocztowa”.
Zakres prac obejmuje między innymi:
1.    Długość i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej:
a.    DN 200 mm – 228 mb.
b.    Podejścia do działek DN 160 mm – 230 mb.
c.    Studnie DN 600 mm – 4szt.
d.    Studnie do przyłączy DN 425 mm –12 szt.
2.    Długość i uzbrojenie sieci wodociągowej (bez studni wodomierzowych):
a.    DN 90 mm – 229 mb.
b.    DN 63 mm – 230 mb.
c.    Podejścia do działek DN 32mm – 25mb.
d.    Zasuwy domowe do działek DN 32 mm – 12 szt.
e.    Hydrant nadziemny DN 80 mm – 1 szt.
f.    Wpięcie do istniejącej sieci dn50 /stal/ z zasuwą w skrzynce ulicznej.
g.    Płukanie i dezynfekcja sieci.
3.    Zapewnienie kierownika budowy w spec. instalacji sanitarnych.
4.    Obsługę geodezyjną.
5.    Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
6.    Odtworzenie rowów oraz nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej drogi gminnej ul. Pocztowa po wykopach.  

I.    Termin wykonania zamówienia – do 15 czerwca 2017 r.
II.    Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%
III.    Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel: 757410126 wew 45, mail: kierownik.iti@marciszow.pl
IV.    Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać pisemnie na adres:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
lub faksem na nr 075 – 74 10 208

Termin składania ofert: 13.03.2017 r. do godz. 15:00

W załączeniu:
1.    Formularz ofertowy
2.    Przedmiar robót  /dokument pomocniczy do wyceny, przedmiar może nie zwierać wszystkich elementów robót do wykonania przedmiotu zamówienia/
3.    Dokumentacja budowlana
4.    Projekt umowy


Załączniki nr 1, 2, 3, 4


Protokół z przeprowadzone postępowania
10.01.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


Zamawiający:

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
 Tel./fax  075- 74 10 208

Przedmiot zamówienia
Badanie fizykochemiczne ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, Sędzisławiu, Ciechanowicach, Wieściszowice będących w eksploatacji Gminy Marciszów

I.     Opis przedmiotu zamówienia

 
1.    Przedmiotem zamówienia są badania fizyko – chemiczne ścieków oczyszczonych i surowych z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, Sędzisławiu, Ciechanowicach, Wieściszowice będących w eksploatacji Gminy Marciszów
2.    Zakres przedmiotu zamówienia:
a.    dla oczyszczalni ścieków w |Sędzisławiu:
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – przewidywana ilość prób:  2 (raz na pół roku)
•    piezometr (BZT5, ChZT, zaw. og) – przewidywana ilość prób:  2 (raz na pół roku)
b.    dla lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w |Ciechanowicach (9 obiektów) i Wieściszowicach (1 obiekt):
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna – przewidywana ilość prób:  2 razy w roku/obiekt
c.    dla oczyszczalni ścieków w Marciszowie:
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot og., fosfor og.– przewidywana ilość prób:  12 razy w roku /raz na miesiąc/
•    badania ścieku oczyszczonego w zakresie temperatura, pH, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, chlor og., substancje ekstrahujące się eterem naftowym – przewidywana ilość prób:  6 razy w roku /raz na dwa miesiące/
•    badania ścieku surowego w zakresie BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot og., fosfor og.– przewidywana ilość prób:  12 razy w roku /raz na miesiąc/
•    badania ścieku surowego w zakresie temperatura, pH, chlorki, azot amonowy, azot azotynowy, chlor og., substancje ekstrahujące się eterem naftowym – przewidywana ilość prób:  6 razy w roku /raz na dwa miesiące/

II.    Wygania dodatkowe:
Laboratorium winno posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia  akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań chemicznych ścieków, badań właściwości fizycznych ścieków oraz pobierania próbek ścieków.
Akredytację wraz z zakresem akredytacji należy dołączyć do oferty.

III.    Termin wykonania zamówieniastyczeń 2017 do grudzień 2017 r.

IV.    Kryteria oceny ofert: Cena   - znaczenie 100%

V.    Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać pisemnie pocztą lub mailowo lub faksem na adres:

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

lub faksem na nr 075 – 74 10 208
lub mail: kierownik.iti@marciszow.pl

Osoba do kontaktu: Rafał Zdunek tel; 75 7410126

Termin składania ofert: 14.01.2017 r.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan ZawieruchaZałączniki:

Data publikacji 2017-01-13 08:24:47Formularz ofertowy
Data publikacji 2017-01-13 08:26:11Wyjaśnienieredaguje: [Marek Banaś]

ostatnia zmiana:

przejdź do :