Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Rejestry i ewidencje

Wykaz rejestrów publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Marciszów

1.Rejestr Uchwał Rady Gminy
2.Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
3.Rejestr Skarg i Wniosków
4.Rejestr wniosków i interpelacji radnych
5.Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
6.Rejestr korespondencji przychodzącej
7.Rejestr kontroli
8.Rejestr działalności gospodarczej
9.Rejestr uchwał publikowanych w Dzienniku Urzędowym
10.Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
11.Ewidencja dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków
12.Ewidencja podatników podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego,leśnego
13.Ewidencja zezwoleń na psa rasy uznanej za agresywną
14.Ewidencja zawartych umów

Zasady udostępniania w/w rejestrów i ewidencji określają art. 10 i następne ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) oraz art. 73-74 Kodeksu postępowania administracyjnego)


redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :