Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Rejestry i ewidencje

Wykaz rejestrów publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Marciszów

1.Rejestr Uchwał Rady Gminy
2.Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
3.Rejestr Skarg i Wniosków
4.Rejestr wniosków i interpelacji radnych
5.Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
6.Rejestr korespondencji przychodzącej
7.Rejestr kontroli
8.Rejestr działalności gospodarczej
9.Rejestr uchwał publikowanych w Dzienniku Urzędowym
10.Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
11.Ewidencja dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków
12.Ewidencja podatników podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego,leśnego
13.Ewidencja zezwoleń na psa rasy uznanej za agresywną
14.Ewidencja zawartych umów

Zasady udostępniania w/w rejestrów i ewidencji określają art. 10 i następne ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) oraz art. 73-74 Kodeksu postępowania administracyjnego)


redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :