Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

> I N F O R M A C J A <

Informuję, że w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 11.00 odbędą się obrady LIII sesji Rady Gminy Marciszów w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Przedstawienie wykonania budżetu za rok 2017 oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania.
9/ Dyskusja nad sprawozdaniem.
10/ Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Marciszów wraz z opinią RIO dotyczącą wniosku Komisji.
11/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.  
b/ udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
c/ nieudzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
d/ sprzedaży nieruchomości,
e/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  w zasób mienia Gminy Marciszów. 
f/ zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018,

12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :