Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacja o obradach sesji

> INFORMACJA <

Informuję, że w dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 12.00 odbędą się obrady VIII sesji Rady Gminy Marciszów  w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Raport o stanie Gminy Marciszów.

a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.
b/ debata nad raportem,
c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów wotum zaufania za rok 2018. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
d/ dyskusja nad sprawozdaniami.
e/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2018 rok.  

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r. Wójtowi Gminy Marciszów.

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2018 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2018 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
c/ dyskusja.
d/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

11/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia,
b/ zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019,

12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad sesji.
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy MarciszówZałączniki:

Data publikacji 2018-11-15 12:25:10Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w sprawie zwołania I sesji Rady Gminyredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :