Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zezwolenia na działalność

Na podstawie art. 18b. ust 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180) niniejszym informujemy, że na terenie Gminy Marciszów działają trzy podmioty prowadzące działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odbiorze ścieków.

l.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Rodzaj prowadzonej działalności na terenie gminy Marciszów

Zezwolenie na prowadzenie działalności Wójta Gminy Marciszów

 

 1.

Gminna jednostka budżetowa pn: Zakład Gospodarki Komunalnej  „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nie wymaga zezwolenia, art. 16 ust 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180)

 

 

2.

 

 


Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu

eksploatacja ujęć powierzchniowych i głębinowych, eksploatacja sieci wodociągowych rozdzielczych i tranzytowych oraz eksploatacja Zakładów Uzdatniania Wody przy ul. Nadrzecznej 43 i Głównej 25 w Marciszowie

Nie posiada zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180)

 

3.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Nie posiada zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180)Dodatkowo informujemy, że od dnia 1 stycznia 2007 Gmina Marciszów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XLIII/208/05 z dnia 28 grudnia 2005 nie jest członkiem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu. redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :