Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
- cenniki dodatkowe
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Taryfy

Ogłoszenie

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r.poz.2180), kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tzw. regulatorowi.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 w/w znowelizowanej Ustawy, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie tej Ustawy zachowują moc przez 180 dni. W związku z powyższym aktualne stawki taryf określających opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały do 10 czerwca 2018 r. lub do momentu wydania właściwej decyzji przez regulatora, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązywać będzie przez trzy lata.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” poda do publicznej wiadomości i opublikuje nową taryfę niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez PGW Wody Polskie.


Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informujemy, iż na podstawie NR XLIV/215/17 z dnia 30.11.2017 r. przedłuża się do dnia 31 marca 2019 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów, podjętych na podstawie uchwały Rady Gminy Marciszów NR XXXIV/179/17 z dnia 23.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów na okres od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.


26.02.2015

Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr V/26/2015 Przedłuża się do dnia 31 marca 2016 roku czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów, podjętych na podstawie uchwały Rady Gminy Marciszów NR XLV/231/2014 z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Marciszów na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.

___________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku uchwałą Rady Gminy Marciszów NR XLV/231/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku wprowadzone zostają nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marciszów-------------------------------------------------------------------------------------------------


Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2012 roku do 23 sierpnia 2013 roku uchwałą Rady Gminy Marciszów NR XXIV/131/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku wprowadzone zostają nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marciszów. Zgodnie z uchwałą podajemy niżej wysokość cen i stawek za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki:

 Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka opłaty w zł netto

VAT

Cena/Stawka opłaty w zł brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

I Grupa

1.

Cena za dostarczoną wodę za m3

3,11

8%

3,36

2.

Stawka opłat abonamentowych* za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb./m-c

5,77

8%

6,23Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka opłaty w zł netto

VAT

Cena/Stawka opłaty w zł brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

I Grupa

Cena za odprowadzone ścieki za m3

5,0

8%

5,4Pełen tekst uchwały tutaj.- nieprzyjęty przez Wójta Gminy Marciszów wniosek taryfowy WPWiK Sp. z o.o.Załączniki:

Data publikacji 2018-03-27 14:31:39Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dot. w wody i ścieków
Data publikacji 2011-02-24 01:33:50Woda - taryfy
Data publikacji 2011-02-24 01:37:38Ścieki - taryfy
Data publikacji 2011-02-24 01:38:18Nieprzyjęty wniosek taryfowy
Data publikacji 2011-05-24 17:36:36Nieprzyjety wniosek taryfowy z dnia 19.05.2011 r.redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :