Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

O BIULETYNIE

Redaktorzy

archiwum 201804.12.2018

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku usytuowanej w granicach działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb-grunty orne.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. na 9/2016 (PB.6730.41.2015) dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Usytuowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy drodze wojewódzkiej nr 328 prowadzącej z Marciszowa  w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, częściowo podmokły,  porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi niewielkimi samosiejkami drzew. Przy południowo-wschodniej granicy działki znajduje się pojedynczy słup z przebiegającą napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi również kablowa linia telefoniczna. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4 oraz przez wytyczone geodezyjnie działki nr : 385/5, 513 i 405/10. 
Przetarg odbędzie się w dniu 04 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 21.000,00 zł brutto. (W cenie jest zawarty podatek VAT w wys. 23%).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 2.100,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 31.12.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

I przetarg odbył się w dniu 29.11.2018 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 12.09.2018 r. do dnia 23.10.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia  04.12.2018 r. do dnia 04.01.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.


29.10.2018

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Świdniku usytuowanej w granicach działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb-grunty orne.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. na 9/2016 (PB.6730.41.2015) dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Usytuowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy drodze wojewódzkiej nr 328 prowadzącej z Marciszowa  w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, częściowo podmokły,  porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi niewielkimi samosiejkami drzew. Przy południowo-wschodniej granicy działki znajduje się pojedynczy słup z przebiegającą napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi również kablowa linia telefoniczna. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4 oraz przez wytyczone geodezyjnie działki nr : 385/5, 513 i 405/10. 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 21.300,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.130,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 23.11.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 12.09.2018 r. do dnia 23.10.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia  29.10.2018 r. do dnia 29.11.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.

16.10.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym nr 81 w Sędzisławiu  usytuowanym w granicach działki nr 212 o pow. 0,1697 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: tereny mieszkaniowe – B.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00003417/6, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Opis lokalu mieszkalnego: Lokal mieszkalny znajduje się na parterze, posiada niezależne wejście, bezpośrednio  z zewnątrz budynku, usytuowane od frontu, po lewej stronie budynku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i ganku, brak pomieszczeń przynależnych. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,72 m. Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodną oraz kanalizacyjną. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu. Dla lokalu jest określony udział w wysokości 821/10.000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie  w/w działki.           
Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o jakim mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków           
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 ze zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.500,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 15.11.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 06.06.2018 r. do dnia 17.07.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 16.10.2018 r. do dnia 20.11.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzisław.


10.09.2018

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym nr 81 w Sędzisławiu  usytuowanym w granicach działki nr 212 o pow. 0,1697 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: tereny mieszkaniowe – B.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00003417/6, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Opis lokalu mieszkalnego: Lokal mieszkalny znajduje się na parterze, posiada niezależne wejście, bezpośrednio  z zewnątrz budynku, usytuowane od frontu, po lewej stronie budynku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i ganku, brak pomieszczeń przynależnych. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,72 m. Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodną oraz kanalizacyjną. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu. Dla lokalu jest określony udział w wysokości 821/10.000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie  w/w działki.           
Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o jakim mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków           
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 ze zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.500,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 08.10.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 06.06.2018 r. do dnia 17.07.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 10.09.2018 r. do dnia 12.10.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzisław.

01.08.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku mieszkalnym nr 81 w Sędzisławiu  usytuowanym w granicach działki nr 212 o pow. 0,1697 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: tereny mieszkaniowe – B.
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00003417/6, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Opis lokalu mieszkalnego: Lokal mieszkalny znajduje się na parterze, posiada niezależne wejście, bezpośrednio  z zewnątrz budynku, usytuowane od frontu, po lewej stronie budynku. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i ganku, brak pomieszczeń przynależnych. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,72 m. Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodną oraz kanalizacyjną. Lokal nadaje się do kapitalnego remontu. Dla lokalu jest określony udział w wysokości 821/10.000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie  w/w działki.           
Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, o jakim mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków           
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 ze zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 38.750,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 30.08.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć w tut. urzędzie pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 06.06.2018 r. do dnia 17.07.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 01.08.2018 r. do dnia 05.09.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzisław.

27.06.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 305/13 o pow. 0,2214 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe.   
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00019899/3, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - decyzja Nr 5/2016 z dnia 11.02.2016 r.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do  prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej ul. Pogodna, około 10 m od zjazdu  z ul. Głównej,  w bliskim sąsiedztwie centrum administracyjno-oświatowego (urząd gminy, ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła podstawowa). Teren nieogrodzony, płaski równy, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami  niewielkich zakrzewień bez wartości rynkowej. Na działce znajduje się pojedynczy słup energetyczny. Południową część działki przecinają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.          
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej w50, w90, wA500,    w 150 – z ujęcia wody i sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 będących własnością gminy, nabywca w/w działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 305/13 w w/w celu.   
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 23.370,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%). 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.337,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 23.07.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Na sprzedaż w/w działki odbyły się dwa przetargi:  I przetarg w dniu 23.04.2018 r., II przetarg w dniu 28.05.2018 r.  
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 02.02.2018 r. do dnia 15.03.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 27.06.2018 r. do dnia 27.07.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.

22.06.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 299/1 o pow. 0,1100 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 160 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną. Znajduje się w bliskim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  299/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową.   
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 będącej własnością gminy, nabywca w/w działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 299/1 w wyżej opisanym celu. 
Przetarg odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.500,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 19.07.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 299/3 o pow. 0,1100 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 260 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą.   Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  299/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową
Przetarg odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.500,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 19.07.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.

3. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 299/4 o pow. 0,1235 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV oraz rowy W-ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 290 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą., częściowo podmokły  przez północno - wschodnią część działki przebiega rów.   Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  299/5 wydzieloną pod wewnętrzna drogę dojazdową.         
Przetarg odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 24.000,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.400,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 19.07.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.
Pierwsze przetargi na sprzedaż w/w działek odbyły się w dniu 12.06.2018 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
Dla działek Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00016625/1, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 04.07.2016 r. nr 21/2016 (PB.6730.21.2016) ustalone zostały dla przedmiotowego terenu warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 22.03.2018 r. do dnia 02.05.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 22.06.2018 r. do dnia 24.07.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.


O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi położonej w Marciszowie w granicy działki nr 77/3 o pow. 0,0451 ha oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków użytkami Br- RIVb grunty rolne zabudowane, RIVb-grunty orne. 
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi m.in. dla w/w działki księgę wieczystą  KW nr JG1K/00006763/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki.
Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Marciszów nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej określonej w części jako teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej a w części jako tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.        
Opis nieruchomości:
Działka zabudowana dwoma wolnostojącymi, murowanym budynkami gospodarczymi: w tym jeden budynek gospodarczo-składowy o pow. użytkowej 21,30 m2  w słabym stanie technicznym,  drugi z pomieszczeniami komórek i suchych ubikacji o pow. użytkowej ok. 6m2 w bardzo złym stanie technicznym (nadający się do rozbiórki). Działka wąska o nieforemnym, wydłużonym  kształcie. Zlokalizowana jest w południowej części wsi Marciszów, w bliskim sąsiedztwie rzeki Bóbr (na obszarze wysokiego ryzyka zagrożenia powodziowego) przy asfaltowej drodze ul. Zakole. 

Uwaga: Na działce nr 77/3 zaprojektowana jest gminna sieć kanalizacji sanitarnej dn160, której  termin realizacji wyznaczony jest do 30 września 2018r.  
W związku z powyższym nabywca w/w działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej/służebności przesyłu polegającej na:
a) prawie wykonania wykopów w celu położenia kanalizacji sanitarnej (przewodu kanalizacyjnego przesyłowego o średnicy 160 mm) zwanego  dalej „urządzeniem”. Przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi zgodnie z mapą projektu budowlanego z przebiegiem sieci kanalizacyjnej;
b) przebiegu i dostępie do urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz na prawie wykonywania wykopów, przekopów przez działkę w wyżej opisanych celach.   

Przetarg odbędzie się 24 lipca 2018 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 9.600,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 960,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 19.07.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu
jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 30.04.2018 r. do dnia 11.06.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 22.06.2018 r. do dnia 24.07.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.


11.05.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 299/1 o pow. 0,1100 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 160 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną. Znajduje się w bliskim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  299/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową.   
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 będącej własnością gminy, nabywca w/w działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 299/1 w wyżej opisanym celu. 
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 27.000,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.700,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 299/2 o pow. 0,1100 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 230 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą.  Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w bliskim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  299/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową.     
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 26.500,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.650,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.

3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 299/3 o pow. 0,1100 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 260 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą.   Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  299/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 26.500,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.650,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.

4. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 299/4 o pow. 0,1235 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV oraz rowy W-ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 290 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą., częściowo podmokły  przez północno - wschodnią część działki przebiega rów.   Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  299/5 wydzieloną pod wewnętrzna drogę dojazdową.         
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 26.100,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.610,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.
Dla działek Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00016625/1, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 04.07.2016 r. nr 21/2016 (PB.6730.21.2016) ustalone zostały dla przedmiotowego terenu warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 22.03.2018 r. do dnia 02.05.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 11.05.2018 r. do dnia 12.06.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.


O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 301/1 o pow. 0,1000 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie wydłużonego prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 270 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną.
Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 23.500,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.350,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 301/2 o pow. 0,1000 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  301/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową.     
Działka niezabudowana, o foremnym kształcie wydłużonego prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 350 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą.   Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  301/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową.     

Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 23.000,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.300,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.

3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 301/3 o pow. 0,1000 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie wydłużonego prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 370 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  301/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową.     
Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 23.000,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.300,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.

4. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicach działki nr 301/4 o pow. 0,1196 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: łąki trwałe ŁIV.   
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, o foremnym kształcie wydłużonego trapezu, usytuowana przy drodze gminnej  (ul. Pocztowa), około 390 m od zjazdu z ul.  Głównej – drogi wojewódzkiej.  Teren nieogrodzony, płaski, równy, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka uzbrojona w sieć wodociągową , kanalizacyjną. Znajduje się w niedalekim zasięgu sieci energetycznej. Sąsiedztwo stanowią  podobne działki budowalne w części już  z nową zabudową jednorodzinną. Dojazd do działki z ul. Pocztowej poprzez działkę gminną nr  301/5 wydzieloną pod wewnętrzną drogę dojazdową.     
Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 26.100,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%).   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.610,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 07.06.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.

Dla działek Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00006763/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 24.06.2016 r. nr 13/2016 (PB.6730.20.2016) ustalone zostały dla przedmiotowego terenu warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 22.03.2018 r. do dnia 02.05.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 11.05.2018 r. do dnia 13.06.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.24.04.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 305/13 o pow. 0,2214 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe.   
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00019899/3, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - decyzja Nr 5/2016 z dnia 11.02.2016 r.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do  prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej ul. Pogodna, około 10 m od zjazdu  z ul. Głównej,  w bliskim sąsiedztwie centrum administracyjno-oświatowego (urząd gminy, ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła podstawowa). Teren nieogrodzony, płaski równy, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami  niewielkich zakrzewień bez wartości rynkowej. Na działce znajduje się pojedynczy słup energetyczny. Południową część działki przecinają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej w50, w90, wA500,    w 150 – z ujęcia wody i sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 będących własnością gminy, nabywca w/w działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 305/13 w w/w celu.   
I przetarg odbył się w dniu 23.04.2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 23.370,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%). 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.337,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 23.05.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 02.02.2018 r. do dnia 15.03.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 24.04.2018 r. do dnia 28.05.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.


O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb – grunty orne.   
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. nr 9/2016 (PB.6730.41.2015) dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy asfaltowej drodze publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony płaski nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5, 513 i 405/10  (działki wytyczone pod drogę ).  Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi kablowa linia telefoniczna.
Na sprzedaż działki odbyło się pięć przetargów:  I przetarg – 14.11.2017r,  II przetarg - 19.12.2017r., III przetarg – 06.02.2018 r., IV przetarg – 13.03.2018 r., V przetarg – 17.04.2018 r. wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się 28 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 8.000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 800,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 23.05.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147  z  późn. zm.) wyznaczono od dnia 23.08.2017 r. do dnia 03.10.2017 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 24.04.2018 r. do dnia 28.05.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.22.03.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 305/13 o pow. 0,2214 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe.   
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00019899/3, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - decyzja Nr 5/2016 z dnia 11.02.2016 r.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o foremnym kształcie zbliżonym do  prostokąta, usytuowana przy drodze gminnej ul. Pogodna, około 10 m od zjazdu  z ul. Głównej,  w bliskim sąsiedztwie centrum administracyjno-oświatowego (urząd gminy, ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła podstawowa). Teren nieogrodzony, płaski równy, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami  niewielkich zakrzewień bez wartości rynkowej. Na działce znajduje się pojedynczy słup energetyczny. Południową część działki przecinają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telefoniczna.
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej w50, w90, wA500,    w 150 – z ujęcia wody i sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 będących własnością gminy, nabywca w/w działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 305/13 w w/w celu.   
Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 46.740,00 zł brutto. (W cenie zawarty jest podatek VAT w wys. 23%). 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 4.674,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 18.04.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 3/55 o pow. 0,0243 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.   
Dla działki Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00024901/9, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Marciszów nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej określonej jako teren zabudowy usługowej.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana usytuowana w południowo-zachodniej, peryferyjnej części wsi,  przy ul. Spółdzielczej.  Działka o foremnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki płaski, równy, częściowo ogrodzony drewnianym płotem, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi zadrzewieniami, bez wartości rynkowej. Ponadto na działce znajdują się niezwiązane trwale  z gruntem: blaszany garaż oraz szopka gospodarcza w złym stanie. Działka jest w bliskim dostępie do sieci: energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przetarg odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 7.700,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 770,00  zł, na konto: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 18.04.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 03 67, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. Nr 121 ze  zm.) wyznaczono od dnia 02.02.2018 r. do dnia 15.03.2018 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 22.03.2018 r. do dnia 23.04.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.

16.03.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


1. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb – grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy asfaltowej drodze publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony płaski nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5, 513 i 405/10  (działki wytyczone pod drogę ).  Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi kablowa linia telefoniczna.
Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 8.500,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 850,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 12.04.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

2. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/11 o pow. 0,1317 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVB - grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o dość foremnym kształcie  zbliżonym do trapezu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik nad rzeką Świdna, około 40m w linii prostej od asfaltowej drogi publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5 i 513. Przez działkę przebiega gminna sieć wodociągowa dn40.       
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej będącej własnością gminy, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci wodociągowej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 405/11 w wyżej opisanych celach.   

Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 8.500,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 850,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 12.04.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.
Dla działek Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. nr 9/2016 (PB.6730.41.2015) ustalone zostały dla przedmiotowego terenu warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Na sprzedaż w/w działek odbyły się cztery przetargi:  I przetargi – 14.11.2017r,  II przetargi - 19.12.2017r., III przetargi – 06.02.2018 r., IV przetargi – 13.03.2018 r. zakończone wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147  z  późn. zm.) wyznaczono od dnia 23.08.2017 r. do dnia 03.10.2017 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 16.03.2018 r. do dnia 17.04.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MARCISZÓW
o odwołaniu I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości

 
Wójt Gminy Marciszów działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), odwołuje I ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę następujących nieruchomości:

1.    Grunty niezabudowane o powierzchni 0,9843 ha, położone w miejscowości Pastewnik oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 398/1 oraz  398/2. Przetarg na dzierżawę wskazanej nieruchomości miał odbyć się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 1000.
2.    Działka niezabudowana o powierzchni 11,4082 ha, położona w miejscowości Pastewnik oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 436. Przetarg na dzierżawę wskazanej nieruchomości miał odbyć się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 1100.
3.    Działka niezabudowana o powierzchni 3,2757 ha , położona w miejscowości Pastewnik oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 439. Przetarg na dzierżawę wskazanej nieruchomości miał odbyć się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 1200.
4.    Działka niezabudowana o powierzchni 4,5444 ha, położona w miejscowości Pastewnik oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 445. Przetarg na dzierżawę wskazanej nieruchomości miał odbyć się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 1300.
5.    Działka niezabudowana o powierzchni 23,7418 ha, położona w miejscowości Pastewnik oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 454/2. Przetarg na dzierżawę wskazanej nieruchomości miał odbyć się w dniu 01 marca 2018 r. o godzinie 1000.
6.    Działka niezabudowana o powierzchni 7,0407 ha, położona w miejscowości Pastewnik oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 454/4. Przetarg na dzierżawę wskazanej nieruchomości miał odbyć się w dniu 01 marca 2018 r. o godzinie 1100.
7.    Działka niezabudowana o powierzchni 1,8164 ha, położona w miejscowości Domanów oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/1. Przetarg na dzierżawę wskazanej nieruchomości miał odbyć się w dniu 01 marca 2018 r. o godzinie 1200.

Przyczyną odwołania przetargów jest niezawarcie w ogłoszeniach o przetargu informacji o zasiewach pozostawionych na gruntach będących przedmiotem dzierżawy.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Pastewnik i Domanów.

08.02.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza


V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 308/11 o pow. 0,1265 m2 oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe.   
Opis nieruchomości: działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum administracyjno-oświatowego przy asfaltowej drodze publicznej ul. Głównej zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej. Dojazd do działki zapewniony jest z wewnętrznej drogi gruntowej (dz. nr 308/10). Kształt foremny, teren nieogrodzony, płaski, częściowo podmokły, minimalnie nachylony w kierunku południowym. Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest podwójny  betonowy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną.
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej będącej własnością gminy, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejącej sieci wodociągowej wA150 w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 308/11 w w/w celu.   

Przetarg odbędzie się 13 marca  2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 10.000 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 08.03.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Marciszów.
Na sprzedaż  działki odbyły się cztery przetargi: I przetarg – 18.08.2017r,  II przetarg - 10.11.2017r, III przetarg – 19.12.2017r., IV przetarg 06.02.2018 r. wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

Działka jest objęta księgą wieczystą  KW nr JG1K/00019294/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Dla działki Wójt Gminy Marciszów ustalił warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną - decyzja Nr 34/2011 z dnia 29.11.2011 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. Nr 1774 ze  zm.) wyznaczono od dnia 02.06.2017 r. do dnia 13.07.2017 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 08.02.2018 r. do dnia 13.03.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.


O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

1. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb – grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy asfaltowej drodze publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony płaski nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5, 513 i 405/10  (działki wytyczone pod drogę ).  Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi kablowa linia telefoniczna.
Przetarg odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 10.000 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 08.03.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

2. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/11 o pow. 0,1317 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVB - grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o dość foremnym kształcie  zbliżonym do trapezu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik nad rzeką Świdna, około 40m w linii prostej od asfaltowej drogi publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5 i 513. Przez działkę przebiega gminna sieć wodociągowa dn40.       
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej będącej własnością gminy, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci wodociągowej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 405/11 w wyżej opisanych celach.   
Przetarg odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 10.000 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 08.03.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.

3. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/12 o pow. 0,1583 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVB - grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o wydłużonym kształcie prostokąta. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik nad rzeką Świdna, przy asfaltowej drodze publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5, 513 i 405/10. Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi kablowa linia telefoniczna oraz gminna sieć wodociągowa dn40.
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej będącej własnością gminy, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci wodociągowej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 405/12 w wyżej opisanych celach.   
Przetarg odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 12.000 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.200 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 08.03.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.
Dla działek Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. nr 9/2016 (PB.6730.41.2015) ustalone zostały dla przedmiotowego terenu warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Na sprzedaż w/w działek odbyły się: I przetargi – 14.11.2017r,  II przetargi - 19.12.2017r., III przetargi – 06.02.2018 r. zakończone wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147  z  późn. zm.) wyznaczono od dnia 23.08.2017 r. do dnia 03.10.2017 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 08.02.2018 r. do dnia 13.03.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.


03.01.2018

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

1. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 308/9 o pow. 0,0828 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe.   
Opis nieruchomości: działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum administracyjno-oświatowego przy asfaltowej drodze publicznej ul. Głównej zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej. Dojazd do działki zapewniony jest z gminnej drogi gruntowej (dz. nr 308/13-ul. Pogodna). Kształt foremny, teren nieogrodzony, płaski częściowo podmokły, minimalnie nachylony w kierunku południowym. Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy betonowy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przebiegają podziemne sieci: wodociągowa - w90 i kanalizacyjna – ks200 stanowiące własność Gminy Marciszów oraz sieć energetyczna i telefoniczna.    
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnych sieci będących własnością gminy,
nabywca w/w działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 308/9 w wyżej opisanych celach.   

Przetarg odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 700,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 01.02.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.

2. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 308/11 o pow. 0,1265 m2 oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe.   
Opis nieruchomości: działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum administracyjno-oświatowego przy asfaltowej drodze publicznej ul. Głównej zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej. Dojazd do działki zapewniony jest z wewnętrznej drogi gruntowej (dz. nr 308/10). Kształt foremny, teren nieogrodzony, płaski, częściowo podmokły, minimalnie nachylony w kierunku południowym. Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest podwójny  betonowy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną.
Przetarg odbędzie się 6 lutego  2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 11.000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.100,00  zł, na konto: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 01.02.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Marciszów.
Na sprzedaż w/w działek odbyły się: pierwsze przetargi – 18.08.2017r,  drugie przetargi - 10.11.2017r, III przetargi – 19.12.2017r  zakończone wynikiem negatywnym.
Dla działek Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00019294/2, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek Wójt Gminy Marciszów ustalił warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną - decyzja Nr 34/2011 z dnia 29.11.2011 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. Nr 1774 ze  zm.) wyznaczono od dnia 02.06.2017 r. do dnia 13.07.2017 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 03.01.2018 r. do dnia 06.02.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marciszów ogłasza

1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/9 o pow. 0,1377 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVb – grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o foremnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik przy asfaltowej drodze publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony płaski nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5, 513 i 405/10  (działki wytyczone pod drogę ).  Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi kablowa linia telefoniczna.
Przetarg odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.200,00 zł, na konto:  Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 01.02.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.
2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/11 o pow. 0,1317 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVB - grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o dość foremnym kształcie  zbliżonym do trapezu. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik nad rzeką Świdna, około 40m w linii prostej od asfaltowej drogi publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5 i 513. Przez działkę przebiega gminna sieć wodociągowa dn40.       
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej będącej własnością gminy, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci wodociągowej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 405/11 w wyżej opisanych celach.   
Przetarg odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.200,00  zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 01.02.2018 r.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto  Gminy Marciszów.
3. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, w granicy działki nr 405/12 o pow. 0,1583 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: RIVB - grunty orne.   
Opis nieruchomości: działka niezabudowana o wydłużonym kształcie prostokąta. Zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej wsi Świdnik nad rzeką Świdna, przy asfaltowej drodze publicznej prowadzącej z Marciszowa w kierunku Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski, nieznacznie nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Dojazd do działki z drogi wojewódzkiej zapewniony jest częściowo utwardzoną drogą dojazdową urządzoną na działce nr 385/4, następnie poprzez działki nr 385/5, 513 i 405/10. Na działce w pobliżu jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest pojedynczy słup NN z napowietrzną linią elektroenergetyczną. Przez teren działki przechodzi kablowa linia telefoniczna oraz gminna sieć wodociągowa dn40.
Uwaga: W związku z lokalizacją na działce podziemnej sieci wodociągowej będącej własnością gminy, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejących urządzeń sieci wodociągowej, w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 405/12 w wyżej opisanych celach.   
Przetarg odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).
Cena wywoławcza wynosi 14.000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.   
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.400,00 zł, na konto: Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 Nr 49 8395 0001 0000 2088 2009 0013 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Kamienna Góra - do dnia 01.02.2018 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów.
Dla działek Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  KW nr JG1K/00020910/7, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tych nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  
Dla działek nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.03.2016 r. nr 9/2016 (PB.6730.41.2015) ustalone zostały dla przedmiotowego terenu warunki zabudowy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. 
Na sprzedaż w/w działek odbyły się: pierwsze przetargi – 14.11.2017r,  drugie przetargi -  19.12.2017r  zakończone wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny przedstawić oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości – jeżeli jest wymagana.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w przetargu jeżeli posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń wynikających ze stanu nieruchomości w przypadku nabycia nieruchomości.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się w poczet nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom pomniejszone o koszty prowizji bankowej.
Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach i przetargach pod nr tel. 75 741 02 08, pokój nr 19 tut. urzędu, e-mail: sprzedaz.mienia@marciszow.pl.
Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie 21 dni przed dniem przetargu, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ds. sprzedaży mienia.   
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147  z  późn. zm.) wyznaczono od dnia 23.08.2017 r. do dnia 03.10.2017 r.   
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 03.01.2018 r. do dnia 06.02.2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, na stronie internetowej BIP Marciszów oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.
Załączniki:

Data publikacji 2018-04-10 17:17:2909.04.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji 2018-04-09 17:10:3209.04.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżway, użyczenia
Data publikacji 2018-01-22 14:48:5719.02.2018 Pastewnik cz.2 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji 2018-01-22 14:48:0619.02.2018 Pastewnik cz.1 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji 2018-01-22 14:47:4719.02.2018 Ciechanowice - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji 2018-02-06 17:20:4602.02.2018 - wykaz nieruchomości do sprzedaży
Data publikacji 2018-02-26 15:10:2826.02.2018 - ogłoszenie o odwołaniu przetargów na dzierżawę nieruchomości
Data publikacji 2018-02-27 19:56:3727.02.2018 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2018-03-23 13:35:0222.03.2018 - wykaz nieruchmości do sprzedaży, c.d.
Data publikacji 2018-03-23 08:23:5222.03.2018 - wykaz nieruchmości do sprzedaży
Data publikacji 2018-05-15 09:37:1908.05.2018 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2018-05-02 17:42:1730.04.2018 - wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
Data publikacji 2018-05-08 15:07:1408.05.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji 2018-06-06 15:06:2406.06.2018 - wykaz nieruchmości do sprzedaży
Data publikacji 2018-07-13 12:25:5213.07.2018 - wykaz nieruchomości do użyczenia
Data publikacji 2018-07-31 14:36:4801.08.2018 - wykaz nieruchomości do najmu
Data publikacji 2018-09-06 15:23:5606.09.2018 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2018-09-06 15:27:5106.09.2018 - wykaz nieruchomości do dzierżawy c.d.
Data publikacji 2018-09-13 08:38:4512.09.2018 - wykaz nieruchomości do sprzedaży
Data publikacji 2018-09-25 14:05:2425.09.2018 - wykaz nieruchomości do dzierżawy
Data publikacji 2018-10-04 13:25:3304.10.2018 - wykaz nieruchomości do sprzedaży
Data publikacji 2018-12-11 07:43:3510.12.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji 2018-12-11 07:44:4810.12.2018 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy c.d.redaguje: [Katarzyna Kaznowska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :