Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Sprawy różne

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW WYWOŻĄCYCH NIECZYSTOŚCI PŁYNNE NA TERENIE GMINY MARCISZÓW

1. Usługi Komunalne – Wywóz nieczystości płynnych  
Eugeniusz Nejwer- Kamienna Góra
Tel. (0 75) 746-16-34,  kom. 504 464 434

2. Usługi Komunalne
Danuta Walczak – Kamienna Góra
Tel. (0 75) 744-15-47 kom. 504 586 968

3. Zakład Gospodarki Komunalnej- „Wodociągi Marciszowskie” - po podpisaniu odpowiedniej umowy
Marciszów,  adres do korespondencji: ul. Szkolna 4 A, 58-410 Marciszów
Tel. (0 75) 619-41-90redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :