Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Strategie, plany, programy, regulaminy

01.12.2008:

1. Projekt planu gospodarki odpadami dla Gminy Marciszów (aktualizacja na lata 2008 - 2011).

2. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Marciszów.

3. Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest...

(uchylony Uchwałą Rady Gminy nr XLIX/255/10 z dnia 25.02.2010)

4. Strategia rozwoju gminy Marciszów.

 Załączniki:

Data publikacji 2009-06-09 23:45:07Plan Gospodarki Odpadami
Data publikacji 2009-06-09 23:45:53PGO - Prognoza oddziaływania na środowisko (załącznik do planu)
Data publikacji 2013-09-26 13:31:48Regulamin dofinansowania do usuwania azbestu
Data publikacji 2008-12-03 15:41:17Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marciszów
Data publikacji 2008-12-03 15:42:35Inwentaryzacja (załącznk do planu usuwania wyrobów zawierających azest na terenie Gminy Marciszów)
Data publikacji 2013-10-18 15:29:15Strategia Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2011-2020
Data publikacji 2016-11-16 13:19:28Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów 2016 - po zmianach
Data publikacji 2017-02-27 16:24:58Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 w gm. Marciszów
Data publikacji 2015-12-16 22:27:49Plan urządzeniowo-rolny - gm. Marciszów - cz.1
Data publikacji 2015-12-16 22:30:01Plan urządzeniowo-rolny - gm. Marciszów - cz.2
Data publikacji 2015-12-16 22:35:07Projekt granicy rolno-leśnej - gm. Marciszówredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :