Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
RODO

RADA GMINY

Radni
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Załączniki:

Data publikacji 2012-04-05 12:31:23Informacja o środowisku
Data publikacji 2015-12-07 22:53:24Rejestr działalności regulowanej
Data publikacji 2012-04-05 12:27:24Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Data publikacji 2012-04-05 12:27:47Oświadczenie
Data publikacji 2013-03-07 11:33:33Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów
Data publikacji 2013-06-28 17:18:05Zarządzenie Wójta nr 46/2013 w sprawie regulaminu PSZOK
Data publikacji 2013-06-28 17:18:51Regulamin PSZOK
Data publikacji 2017-10-12 10:53:46Uchwała w sprawie przedłużenia terminu składania uwagi wniosków dot. intalacji spalających paliwaredaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :