Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Informacje o środowisku

INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Załączniki:

Data publikacji 2012-04-05 12:31:23Informacja o środowisku
Data publikacji 2015-12-07 22:53:24Rejestr działalności regulowanej
Data publikacji 2012-04-05 12:27:24Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Data publikacji 2012-04-05 12:27:47Oświadczenie
Data publikacji 2013-03-07 11:33:33Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów
Data publikacji 2013-06-28 17:18:05Zarządzenie Wójta nr 46/2013 w sprawie regulaminu PSZOK
Data publikacji 2013-06-28 17:18:51Regulamin PSZOK
Data publikacji 2017-10-12 10:53:46Uchwała w sprawie przedłużenia terminu składania uwagi wniosków dot. intalacji spalających paliwaredaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :