Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

- Obwieszczenia
Załączniki:

Data publikacji 2016-02-22 13:53:14Obwieszczenie - cel publiczny - Świdnik
Data publikacji 2015-07-12 20:31:38Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0002168_DOL_B sieci GSM-R, odgromiki 42m, kontener....
Data publikacji 2015-07-28 15:25:19Obwieszczenie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodno-prawnego p. Lucjana Głowackiego
Data publikacji 2015-08-18 17:23:12Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do oprac.planu zagospod.przestrz.
Data publikacji 2015-08-26 13:53:31Obwieszczenie w sprawie decyzji odnośnie pozwolenia na wykorzystanie rzeki Bóbr do celów energetycz.
Data publikacji 2015-08-31 21:25:57Obwieszczeniew sprawie postanowienia Nr I-P-49/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki
Data publikacji 2015-08-31 21:28:14Obwieszczenie w sprawie postanowienia Nr I-P-43/15 o sprostowaniu oczywistej omyłki
Data publikacji 2015-09-08 20:48:12Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalacjącej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data publikacji 2016-02-22 13:52:50Obwieszczenie - cel publiczny - Domanów
Data publikacji 2015-10-15 22:11:40Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publ.
Data publikacji 2015-10-20 20:16:35Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów w sprawie zakończenia postęp. adm. oświetlenia Marciszów
Data publikacji 2015-10-21 23:25:16Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001536_DOL_B siec GSM-R dla modernizacji linii kolejowej
Data publikacji 2015-11-26 20:16:20Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów dot. zakończenia postępowanie w sprawie oświetlenia w Domanowie
Data publikacji 2016-01-19 10:33:36Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – 20/0
Data publikacji 2016-01-26 09:23:50Obwieszczenie Minister Infrastruktury i Budownictwa o umorzeniu postępowania Barbary Lewowskiej
Data publikacji 2016-03-01 13:56:10Sprostowanie oczywistej omyłki - Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego c0002168_DOL_B sieci GSM-R
Data publikacji 2016-08-08 11:15:02Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania oraz udzielenia pozwolenia dla WPWiK Wałbrzych
Data publikacji 2016-09-06 09:27:12Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zakończeniu postępowania wodnoprawnegoredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :