Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Gospodarka komunalna


ZARZĄDZENIE Nr 71/06
w sprawie: określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminy Marciszów

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity DZ.U. Nr 31, poz. 266 z 2005 roku), Uchwała Nr XLVI/226/06 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa , udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego upoważnionych.

II. Wymagane dokumenty

*Wniosek dłużnika z dokładnym określeniem swojej prośby.
*Zaświadczenia o wysokości dochodów ( brutto) lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu oraz o uprawnieniach do zasiłku wszystkich osób pełnoletnich stale przebywających w lokalu. *Zaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych.
*Zaświadczenie o wysokości zasiłków otrzymywanych z GOPS

III. Sposób załatwienia sprawy
Informacja pisemna

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Opłaty
Nie pobiera się

VI. Termin załatwienia
W ciągu 1 miesiąca przy pełnej dokumentacji
W przypadku stwierdzenia braków do 2 miesięcy


redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :